Η Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό προσωπικό που υπάγεται στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημείου Θεσσαλονίκης (μέλη Δ.Ε.Π.) και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ιατροί Ε.Σ.Υ.). Στους ιατρούς-μέλη Δ.Ε.Π. ανήκουν ο Διευθυντής και άλλοι τέσσερις (4) ιατροί καθώς επίσης και ένας πανεπιστημιακός υπότροφος, που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά , ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της οικείας κλινικής. Στους ιατρούς Ε.Σ.Υ. ανήκουν έξι (6) ιατροί. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους ιατρούς που τοποθετούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού, του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της οικείας κλινικής. Η τοποθέτηση στην κλινική των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται με τη διαδικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, ενώ των υπολοίπων με τις ισχύουσες διατάξεις.